Handhaving Wet DBA uitgesteld

Uit Tips en Weetjes over Trainingsacteren 9

  

De Commissie Boot had tot taak “onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten”. De Commissie doet naar aanleiding van de bevindingen conclusies en aanbevelingen en zolang die niet uitgewerkt zijn, is de handhaving van de wet naar de ijskast verhuisd. Dat betekent niet dat de model-overeenkomsten verdwijnen. In het advies wordt vooral genoemd dat de criteria van al dan niet een dienstbetrekking helderder moeten worden geformuleerd. Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de staatssecretaris.

In het eindrapport adviseert de commissie onder andere:

  • Herijking van de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'
  • Meer concrete of andere invulling van deze criteria en de invulling moet aansluiten bij huidig maatschappelijk beeld van een arbeidsverhouding.

Het is best complex, vind ik. Zaken als gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer, helderheid over de arbeidsverhouding, schijn-constructies met schijn-zekerheid, uitbannen van oneerlijke concurrentie spelen mee. Het moet uit te voeren en te handhaven zijn en ook de solidariteitsgedachte is van invloed op de formulering van overeenkomsten.
De belastingdienst oordeelde over specifieke branche-overeenkomsten die naast de algemene overeenkomsten werden geformuleerd, maar die toetsing was dan onevenredig streng, oordeelde de Commissie.

Ik ben blij dat de handhaving wordt uitgesteld. De onrust en het verlies van opdrachtgevers, de angst bij opdrachtgevers om alsnog werknemerskosten te moeten betalen maakten de markt onzeker. Wiebes geeft het ministerie op deze manier de kans om met de aanbevelingen van de Commissie aan de slag te gaan.

De Commissie zegt niet dat de overeenkomsten moeten verdwijnen, laat dat duidelijk zijn. Dat betekent dat deze gewoon gebruikt kunnen worden, als het voor jou of je opdrachtgever een geruster gevoel geeft dat de arbeidsverhoudingen daarmee helder zijn.

De angst om een ZZP in te huren ook in de koelkast?

De overeenkomst is niet verplicht. Als je incidenteel voor een opdrachtgever werkt, is hij niet nodig, maar ook niet verboden.
Ik hoop dat met dit uitstel de angst om een ZZP in te zetten ook in die ijskast gaat. Ik ben trainingsactrice, ZZP en heb geen behoefte aan een dienstverband. Ik werk graag voor verschillende opdrachtgevers.

Dankzij de inspanningen van de NVvT heb ik nu wel een modelovereenkomst achter de hand die in het onderzoek van de Commissie is bekeken. De commissie oordeelt dat de belastingdienst terecht heeft geoordeeld dat met deze overeenkomst er geen sprake is van een werkgeversgezag als ik voor u werk.
Ik ben er trots op zelfstandige te zijn. Het uitstel maakt voor mij persoonlijk niet echt verschil, maar voor de arbeidsmarkt is het denk ik goed dat de heer Wiebes dit besluit heeft genomen. Ik hoop dat er meer helderheid komt, minder angst voor gevolgen van de wet, omdat de gevolgen helderder worden omschreven.

Dat ze alleen van toepassing zijn als je niet goed met elkaar afstemt, als je fraude pleegt, als je oneigenlijk te werk gaat. Voor mij is dat een ver van mijn bed show. Voor jou ook? Dan kunnen wij samen verder. 


signatuur


linkedin facebook twitter