Voorwaarden ImProduct cursussen en trainingen

I - Inleidende bepalingen
Definities
01. ImProduct biedt diensten aan op het gebied van theater, trainingsacteren en workshops en persoonlijke coaching.
02. Alle stukken, contracten, folders e.d. die worden uitgegeven en getekend worden geacht te zijn uitgegeven of getekend door of namens ImProduct.
03. Correspondentie aan ImProduct dient gericht te zijn aan: Schreveliusstraat 42, 2014 XS Haarlem.
04. Onder cursist wordt verstaan de persoon die deelneemt aan, of zich schriftelijk heeft ingeschreven voor, een van de cursussen.
05. Waar gesproken wordt van cursist wordt ook de vrouwelijke cursisten hieronder begrepen.
06. Onder opdrachtgever wordt verstaan het bedrijf, de instelling, de persoon of de rechtspersoon die ImProduct heeft verzocht een workshop, training, coaching dan wel cursus te verzorgen of als trainingsactrice mee te werken een training.
07. Onder inschrijving wordt verstaan het al dan niet schriftelijk, niet van een handtekening voorzien, bekendmaken bij ImProduct deel te willen nemen aan een cursus, via het website-inschrijfformulier, per e-mail of telefoon.
08. Onder opdracht wordt verstaan het al dan niet schriftelijk, niet van handtekening voorzien, verzoek aan Ida van de Lagemaat, als vertegenwoordiger van ImProduct, mee te werken aan een training, regisseren van een theaterproductie, verzorgen van een workshop of uitvoeren van incidentele gerelateerde werkzaamheden.

Algemene bepalingen
09. ImProduct houdt zich aan der regels omtrent privacy. Gegevens die door cursisten worden verstrekt aan ImProduct worden niet aan derden doorgegeven. In het belang van de cursusgroep kunnen NAW gegevens binnen de groep en aan de betreffende docent ter beschikking worden gesteld.
10. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen van het cursusgeld.
11. Betaling van verschuldigde gelden kan geschieden per bank of a contant. De cursist ontvangt hiertoe een factuur.
12. Alle cursussen, trainingen en workshops worden belast met 21 procent BTW.
13. Bij inschrijving via de website van ImProduct geeft de cursist/deelnemer te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden.
14. ImProduct mag te allen tijde van deze voorwaarden afwijken indien dat geen nadeel oplevert voor de cursist/deelnemer.
15. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ImProduct in redelijkheid.
16. De artikelen van titel 1:1 tot en met 16 en titel 2: 1 tot en met 36 zijn van toepassing op de trainingen, cursussen en workshops zoals die door of onder auspicien van ImProduct worden verzorgd.

II - De Cursussen
Deelname
01. Het cursusaanbod staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder, tenzij bij het aanbod specifiek anders vermeld staat.
02. In afwijking van artikel 1 van deze titel staat het ImProduct vrij om, indien zij dat wenselijk of noodzakelijk acht, deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.
03. ImProduct behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in cursusduur en tijdstip.
04. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname en beschikbaarheid van de docent.
05. ImProduct behoudt zich het recht voor cursusdata en docenten te wijzigen in geval van langere afwezigheid van een docent.
06. Indien het aantal inschrijvingen het maximum van een groep overstijgt wordt een wachtlijst gehanteerd. Bij uitval van een deelnemer wordt de eerstvolgende op de wachtlijst naar de cursusgroep geschoven.
07. Indien een cursus in verband met artikel 4 van deze titel niet doorgaat word een nieuwe cursusdatum aangeboden. Indien het voor de cursist onmogelijk is op deze nieuwe datum deel te nemen, dan wordt de reeds gedane betaling gerestitueerd.
08. Betaling wordt eveneens gerestitueerd indien er sprake is van een te groot aantal inschrijvingen en men daardoor niet daadwerkelijk mag/kan deelnemen.

Annuleringen
09. Annulering van deelname aan een cursus is tot 14 dagen voor aanvang van de cursus mogelijk. Cursist is dan EURO 23,00 administratiekosten verschuldigd. Annulering van deelname aan een cursus binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus is in principe niet mogelijk, na inschrijving blijft de cursist onverkort het cursusgeld verschuldigd.
10. Het staat de cursist vrij een verzoek tot restitutie of kwijtschelding van het cursusgeld in te dienen bij ImProduct. In uitzonderlijke situaties kan ImProduct besluiten gehoor te geven aan het verzoek.

Regels van de cursussen
11. Bij verhindering stelt de cursist de cursusleiding hier onverwijld van in kennis.
12. Bij herhaalde afwezigheid van een cursist (twee of meer lessen) behouden de docenten en ImProduct het recht voor om deelname aan de cursus te beperken of de cursist van verdere deelname uit te sluiten
13. De cursist houdt zich te allen tijde aan aanwijzingen van docenten en ImProduct.
14. De cursist wordt geacht kennis te nemen van - en zich te houden aan - de geldende regels van de verhuurder van de ruimtes waar de cursussen plaats vinden.
15. Docenten en ImProduct behouden zich het recht voor deelname aan de cursus te beperken of een cursist van verdere deelname uit te sluiten indien deze zich naar het oordeel van docenten of bestuur misdraagt.
16. Indien de docenten of ImProduct op grond van voorgaande artikelen de deelname van een cursist beperken of de cursist van deelname uitsluiten, heeft de cursist geen recht op teruggave van reeds betaalde cursusgelden en dient hij te voldoen aan zijn reeds aangegane verplichtingen met ImProduct welke onverkort van kracht blijven.

Betaling en de cursusprijs
17. Cursusmateriaal, koffie en thee tijdens de lessen zijn in het cursusgeld inbegrepen. Overige consumpties en kosten zijn niet inbegrepen in de cursusgelden.
18. Bij inschrijving ontvangt de cursist een factuur van het cursusgeld. Dit dient binnen 30 dagen of uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op rekening NL68INGB0004442948 t.n.v. ImProduct te Haarlem
19. Bij latere inschrijving dan 14 dagen voor aanvang van de cursus dient z.s.m. tot betaling te worden overgegaan. Dat wil zeggen dat het voor aanvang van de cursus bijgeschreven dient te zijn op de rekening van de ImProduct, dan wel contant is voldaan.
20. De cursist kan niet aan de cursus deelnemen indien het overeengekomen cursusgeld niet uiterlijk de dag van aanvang van de cursus in het bezit is van ImProduct, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met ImProduct.
21. In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden overeengekomen met ImProduct. Deze regeling zal alleen dan geldig zijn indien zij op schrift staat en is ondertekend door de cursist en een vertegenwoordiger van ImProduct.
22. De artikelen 22 tot en met 26 zijn van toepassing op alle situaties van gedeeltelijke of gehele wanprestatie of niet-nakoming van de betalingsverplichtingen van de cursist.
23. Na inschrijving of het verstrijken van de termijn in artikel 17 en 18, blijft het cursusgeld onverkort verschuldigd.
24. Bij te late betaling is de cursist EURO 23,-- administratiekosten verschuldigd.
25. Bij niet (tijdige) nakoming van de betalingsverplichtingen van cursist zal de vordering na 1 aanmaning ter incassering uit handen te geven.
26. Alle kosten van incasso in- en buiten rechte komen voor rekening van de cursist, met een minimum van EURO 34,--. Bovendien wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 3 euro in rekening gebracht.
27. Na het verstrijken van de betalingstermijn volgens deze voorwaarden of volgens de eventueel overeengekomen betalingsregeling, is geen verdere ingebrekestelling meer vereist maar is de vordering direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid
28. Docenten en ImProduct sluiten aansprakelijkheid voor gestolen, beschadigde of verloren c.q. zoek geraakte eigendommen van de cursist of derden nadrukkelijk uit.
29. Docenten en ImProduct sluiten nadrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade -opgelopen voor, tijdens of na de lessen- aan de cursist of zijn eigendommen dan wel immateriële schade, dan wel schade aan derden, uit.
30. De lessen van eenzelfde soort worden zoveel als mogelijk gegeven door dezelfde docent.
31. Indien bij een cursus die bestaat uit meer dan meerdere lesdagen, een les wordt gegeven door een andere docent maakt de cursist geen aanspraak op enige vergoeding en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
32. Indien -door wat voor oorzaak dan ook- een les geen doorgang kan vinden heeft de cursist geen recht op een vergoeding, wel zal een vervangende les worden aangeboden.

Klachten
33. Indien een cursist klachten heeft over een docent dient hij zich eerst te wenden tot die docent of tot de cursusleiding. Indien niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden staat het de cursist vrij zich schriftelijk te wenden tot ImProduct.
34. Indien ImProduct op de hoogte wordt gesteld van een klacht over een van de docenten van ImProduct zal zij, indien het voorgaande artikel in acht is genomen, na overleg met betrokken docent en zijn/haar collega, voor zover mogelijk binnen twee maanden reageren op het schrijven van cursist.
35. Zodra de reactie van cursusleiding als bedoeld in voorgaand artikel is gegeven treden cursusleiding en docenten niet verder in discussie of correspondentie met de cursist.

Auteursrechten
36. Op al het verstrekte cursus-, oefen- en promotiemateriaal rust auteursrecht van ImProduct of derden. Hetzelfde geldt voor het logo -zoals op iedere pagina van deze voorwaarden weergegeven en alle publicaties, waaronder promotiemateriaal van ImProduct.
37. Niets van de publicaties, logo's en materialen als omschreven in artikel 36 mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen opnamen, trainingen, workshops, lessen, cursussen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van ImProduct.

Aldus opgesteld, mei 2016.
ImProduct,
Schreveliusstraat 42,
2014 XS Haarlem.

linkedin facebook twitter